Referat
 
Sted:  afdelingens delegeretmøde i Handbjerg Beboerhus, Fjordglimt 19, 7830 Vinderup d. 22. febr. kl. 19.00
 
 
Til delegeretmødet var hele kredsbestyrelsen velkommen, og man opfordredes til at slutte godt op om mødet.  I år var der ud over generalforsamlingen et indslag fra liljemanden Peter Møller, Rønde.  
Afdelingen var vært ved kaffen.
 
Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden.
 
Præsentationsrunde-velkommen til de nye medlemmer af kredsbestyrelserne.
 
 
Valg af Dirigent – Hanne Marie Halgaard, Holstebro kreds.
1.     Dirigenten kan konstatere at generalforsamlingen er rettidigt indvarslet.
 
2.     Beretning ved formanden – vedlægges.
Vi er nu kun 14 kredse tilbage (Thyholm lukker her i foråret). Afd. økonomi er god, så der er mulighed for kredsene at søge økonomisk tilskud til gode ideer. Generelt opfordres der til samarbejde med andre foreninger i lokalområderne. Ninna Ewald har meldt afbud til forårets formandsmøde gr. CPH-garden.
6. maj 2017 har Morsø 100 års jubilæum, hvor alle er velkomne.
Spørgsmål fra deltagere. Det blev anført at kredsbestyrelserne bør vurdere kvaliteten af de åbne haver i egne områder? Det affødte en diskussion om, hvad en pæn have er. Den almindelige opfattelse var, at det ikke drejer sig om, at en have er ”pæn”, hvad så end man mener med det, men derimod om, at haven udstråler haveglæden i al sin diversitet. Aftalt at vi (hjemmesidegruppen) forsøger at skrive et indlæg om haveglæden og ikke den flotte have på afd. hjemmeside.
Stor tilfredshed med formandsmødet i Vejle, hvor der kom mange ideer på bordet. Der er udsendt spørgeskemaer til kredsformændene ang. det næste møde. Skemaerne skal gerne være hovedbestyrelsen  i  hænde inden 1. marts sådan at de kan behandles på det efterfølgende styrelsesrådsmøde 25. marts.
 
Beretningen blev vedtaget.
 
3.     Fremlægning af regnskab – vedlægges referatet.
a.     pænt overskud på 17.000 kr.- Udgifterne til Nørre Vosborg mangler på afd. regnskab?
b.     Alsingermidlerne er stort set uændrede. Der spørges om hvad man kan søge om midler til generelt står der ”til haveselskabets fremme”. der spørges til, hvorfor alsingermidlerne ikke er en del af afd. regnskab. I Vestjysk afd. har man de samme midler, og har også her et selvstændigt regnskab, hvor man kan søge 500 kr.- til arrangementer NB: det står på deres hjemmeside. det affødte en diskussion om dels hvad pengene skal bruges til og dels at midlerne bør stå i afd. regnskab. Alsingermidlernes anvendelse og økonomi medtages på næste bestyrelsesmøde i afd. og derefter skal aftalerne lægges ind på afd. hjemmeside. Ellers ingen indvendinger.
4.     fremlægning af afdelingens budget og aktivitetsplan – fremgår af årsprogrammet -
5.     Indkomne forslag (senest 8. febr.) – ingen.
6.     Valg af 
a)     Bestyrelse: På valg er Grethe Opstrup, Anette Pedersen, Thorvald Jensen. – ingen nye kandidater. Alle tre kandidater blev valgt.
b)     (Ikke på valg er:  Anne-Grethe Damsgaard, Inger Kjeldal, Flemming Jensen).
 
c)     Suppleanter:  Karsten Pedersen er ikke på valg. Birgit Jeppesen, Tangsø kreds nyvælges.
 
d)     Revisor:  I år er Allan Pedersen på valg  - vælges for endnu to år (den anden revisor er Lis Helles Olesen).
 
e)     Revisorsuppl.: pt: Britta Nielsen og Anders Gravesen, begge for 1 år – begge genvælges
 
7.   Eventuelt
                                  
Diskussion om hjemmesiderne:
 
·       Servitutter omkring alsigermidler skal ind på afd. hjemmeside – ikke længere en fond.
·       Årsprogram for afd. skal lægges ind på afd. hjemmeside inkl. Vores afd. udflugt.
·       Brevet fra haveselskabet ang. De nye hjemmesider vedlægges som fil til dette referat.
·       Plan over plantemarkeder i afd. område.
Efterfølgende har Thorvald talt med Charlotte Garbo, og hun kommer til formandsmødet og fortæller om hjemmesider.
 
Rådgiver Louise Møller fra Haven har fortalt om regnvand i Vinderup-Haderup kredsen – Havens rådgivere vil gerne ud.
 
Hvis vi sender en e-mail til Peter kan vi få hans lilje foredrag og lægge det ind på afd. hjemmeside – aftalt at Grethe Opstrup kontakter ham.
 
 
Referent: Inger Kjeldal
Haveselskabet NV Jylland  -  Delegeretmøde 22. febr. 2017
 
Beretningen ved formanden

 
 
Mange har været med rigtig mange gange.  Vi er ikke så mange som vi var for nogle år siden.  Det at være delegeret  ”udvalgt” står ikke i høj kurs i dag. Det at være sendt på andres vegne, at der er nogle der regner med en, at der er nogle der forventer der taler min sag længere oppe, tror vi ikke vi har brug for. Vi interesserer os mere for os selv, det nære.

Hele vejen op, fra medlemmer til kredsbestyrelse, fra kredsbestyrelse til afdelingsbestyrelse, og fra afdelings bestyrelsesmedlem til hovedbestyrelsen. Ja hele vejen op, kniber det at finde medlemmer der vil afsætte tid til at tage en tørn. Det er en skam, da der som regel  er megen glæde forbundet men den fællesskab der opstår i et bestyrelsessamarbejde.
 
Ser vi fremad, er der en del tunge skyer der hænger der forude, hvordan vil det gå med vor forening Haveselskabet i alle den grene. Sådanne tanker kan jeg sagtens gribes af ind i mellem. Da er det godt at være sammen også en aften som her til delegeretmøde, hvor vi kan styrke hinanden.
 
Håb er det eneste der uddriver frygten,  læste vi i et andagtsstykke her til morgen.
 
Håbet om en god fremtid i alle haveselskabets grene, må være det der driver os, glæden ved det sociale fællesskab ud over en fælles interesse havesagen.
 
Nu vil jeg ikke ret gerne tage håbet fra nogen, men realistisk se at der hænger en del mørke skyer over os ind i mellem. Så må vi, når der lyder sådant et stormvarsel, hjælpe hinanden til at mindske de skader
Sådan et uvejr kunne forårsage.
 
Næsten alle steder meldes der om en lille tilbagegang i medlemsantallet. Kun et enkelt sted eller to er der en lille fremgang.
Siden sidste delegeretmøde har 2 kredse givet op Vildbjerg og Thyholm. Så er vi vist 14 kredse tilbage.
 
Derfor må vi hjælpe hinanden med de udfordringer vi står i.
I har fået tilsendt nogle spørgsmål, på baggrund af samværet 1. okt. på Vejle Fjord, som jeg håber i vil svare på. Det er en af måderne man får indflydelse på.
 
Vi får jo igen medlemstilskud fra Haveselskabet, 30 kr. for de første 99 medl. og 20 kr. for dem derunder.
Desværre er der ikke mange kredsen der må nøjes med 20 kr. Vi er en afd. der består af mange små kredse.
Nogle synes også for små kredse. Personlig vil jeg værne om de små kredse. Afd. uden kredse har ikke nær så mange arrangementer som hos os i NV afd.
 
Afd. har i sensommeren fået en del materiale, plakater, flag, flayers  m.m. som man kan låne til større arrangementer. Da vi er et stort område kan det godt være noget besværligt med transporten kerdsene i mellem.
 
Det er tegnet rigtig mange 3 mdr. prøve abonnementer og som jeg lige husker det fortsætter ca`1 trediedel
Det er jo rigtig godt. Måske kunne vi rundt i kredsene selv lave et eller andet der kunne give nye medlemmer. Har man en god ide så kom til afd. med den, og vi er parate til at hjælpe økonomisk.
 
I forbindelse med CPH Garden har vi jo fået  mulighed for at lave en lille næsten for simpel  ” gætteleg ” hvor man kan være heldig at vinde 2 billetter til udstillingen. Det er bare med at være opfindsom.
Vi er så heldig, som det vil fremgå af regnskaberne, at vi ikke har økonomiske problemer, så der er  muligheder for at afprøve gode ideer.

Rejseudvalget slap af mange heldige grunde økonomisk godt fra Englandsrejsen, så der blev et overskud til afd. kassen.   Er der spørgsmål til rejsen, kan Grethe og Flemming svare på disse.
 
Vi har i Haveselskabet fået en ny hjemmeside.  Inger og Flemming vil måske sige lidt om den.
 
Det almennyttige projekt ” Multi –Kulti køkkenhaverne ved Vejen  har betydet ca´600 tusinde kr. Det er/var et projekt hvor lokale danskere prøver at få et samarbejde med de fremmede der er kommen til landet, altså et integrationsprojekt.
 
De fleste kredsformænd var med til styrelsesrådsmødet på Vejle Fjord. Her blev vi jo opfordret til men samarbejde, ikke bare kredsene imellem men også med andre lignende foreninger.
 
Nu har vi 2 gange deltaget på Sensommermarkedet på Nr. Vosborg, så det regner vi nu for en tradition først i september måned.  Det vil være fin om nogle allerede nu melder sig til at hjælpe i den weekend.
 
Formandsmøderne, de to gange om året, hvor alle interesserede bestyrelsesmedlemmer er velkomne, er en megen vigtig del  i afdelingen. Det er der ideerne og erfaringerne deles med hinanden. Vi har enkelte gange haft besøg af folk udefra, sidst landsformanden. Der var også lagt op til, at hovedbestyrelsmedlem, Nina Ewald skulle komme i april; men hun har nu meldt afbud. Hun skulle deltage i et forberedelses møde angående CPH Garden , hvor hun jo sår for den ene af de 8 showhaver.
 
Udflugten gik i 2016 til Kaj Madsens naturhave  ved Torsted, Ulfborg – og Ester og Peter Mosekjær, Abildå.
2 så vidt forskellige haver som næsten tænkes kan.
Jeg har ikkestyr på hvor mange der har haft åben have i 2016. Husk haveejerne selv skal gå ind og tilmelde sig.
Et dilemma synes jeg. Det er godt at folk selv kan betjene sig via nettet – men det er ikke til at bevare et overblik på den måde. Vi må hjælpes til en god og fælles løsning, også på det dilemma.
 
Tak for et godt samarbejde bestyrelsen i mellem, og lige så stor en tak til alle der bare giver en hjælpende hånd hvor der er brug for det, især ved større arrangementer.
Især tak til Lilian der altid sørger for at vi kan komme ind på Gimsinghoved.
At vi får kaffe og kage til formandsmøderne og her i aften skyldes især Grethe og Anette.
 
6. maj 2017 indbyder Morsø til 100 års jubilæum. Der som til alle andre arrangementer er vi alle meget velkomne, uanset om man har fået specielle indbydelser eller ej, vi er alle lige velkomne.  Kedelig at dagen falder sammen med Struerkredsens store plantemarked på Gimsinghoved. Håber der bliver gæster til begge dele.
 
Thorvald Jensen
Formand
Nordvestjylland Afdeling v/ Thorvald Jensen, Tlf. 97 10 18 51, E-mail:thorvald@fibermail.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net