V E D T Æ G T E R  F O R  H A V E S E L S K A B E T 
N O R D V E S T J Y L L A N D  A F D E L I N G

1 NAVN
1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet Nordvestjylland afdeling .
Den omfatter følgende kredse:  Haderup – Herrup,  Hee – No,  Holstebro,  Karup – Frederiks,  Lemvig,  Maabjerg,  Morsø,  Skive,  Stadil – Vedersø,  Struer,  Tangsø,  Thisted,  Thy,  Thyholm,  Tim – Torsted,   Vestjysk,  Vildbjerg ,  Vinderup og Omegn samt Ørnhøj – Grønbjerg.
1.2 Afdelingen er en integreret del af Haveselskabets organisation og som sådan ikke en selvstændig juridisk enhed.
1.3 Afdelingens vedtægter og aktiviteter må ikke være stridende med Haveselskabets vedtægter og formål.

2 FORMÅL
2.1 Haveselskabets formål er at skabe ”Haveglæde med omtanke”
• At fremme interessen, forståelsen og mulighederne for en alsidig og bæredygtig anvendelse
  af jorden omkring menneskers boliger, således at den kan bruges til gavn, glæde og inspiration
  for  så mange som muligt.
• At virke for bevaring og formidling, udvikling og fornyelse af havekulturen og havekunsten samt retablering og fastholdelse af de havekulturhistoriske traditioner.

2.2 Formålet søges opnået gennem:
• Medlemsbladet HAVEN, der tjener til information og inspiration af medlemmerne og som
  debatforum.
• Informations-, undervisnings- og foredragsvirksomhed.
• Et aktivt foreningsliv, lokalt og på landsplan, med udgangspunkt i vidensdeling og engagerende
  oplevelser i et socialt samvær.
• Tilvejebringelse af havefaglig rådgivning og bistand.
• Etablering og drift af inspirationshaver og udstillingsarrangementer m.v.
• Udvikling og fortsat drift af Det Kongelige Danske Haveselskabs have og medlemshaverne og de
  derpå beliggende bygninger (Brøndsalen, Paradehuset og butikken) i overensstemmelse med
  aftale med Slots- og Ejendomsstyrelsen af 12. januar 2005.
• Give medlemmerne mulighed for at købe varer og andre ydelser med tilknytning til formålet. 
                                                                                                                                                                                                                                                      2.3    I overensstemmelse med Haveselskabets formål er afdelingens opgaver:      
 at skabe et aktivt foreningsliv ved at tilbyde medlemmerne indholdsrige arrangementer i et godt socialt miljø.
 at være bindeled mellem Haveselskabet og afdelingens kredse
 at være samarbejdsorgan for afdelingens kredse
 at koordinere kredsenes arrangementer, evt. ved et fælles kalenderblad
 at stå for arrangementer, der er for store for en enkelt kreds
 at kanalisere tilskud til medlemsaktiviteter videre til kredsene efter nærmere fastlagte retningslinjer

3 MEDLEMMER
3.1 Medlemskab udøves gennem afdelingen/kredsene efter medlemmets postnummer, med mindre at medlemmet har tilkendegivet andet.

4 DELEGERETMØDE
4.1 Delegeretmødet er afdelingens højeste myndighed.
4.2 Ordinær delegeretmøde afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
4.3 Ekstraordinær delegeretmøde afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af afdelingens medlemmer skriftligt fremsætter begrundet ønske herom. Ekstraordinær delegeretmøde skal være indkaldt senest 14 dage før og være afholdt senest 2 måneder efter, at ønske herom er fremsat.
4.4 I delegeretmødet deltager afdelingsbestyrelsen samt delegerede fra hver kreds. Kredsene udpeger selv de delegerede forud for hvert delegeretmøde. Afdelingsbestyrelsen og de delegerede er valgbare til afdelingens bestyrelse. Hver kreds har en stemme for hver påbegyndt 200 medlemmer (opgjort pr. 31.12.) Dog kan ingen kreds råde over flere end 5 stemmer.
4.5 Delegeretmødet indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på mødet. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
4.6 Emner, der ønskes behandlet, skal meddeles skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før mødets afholdelse.
4.7 Dirigenten leder forhandlingerne på mødet og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.
4.8 Dagsordenen for det ordinære delegeretmøde skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2.     Bestyrelsens beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
3.     Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4.     Indkomne forslag
5.     Valg af
                      a.  bestyrelse skiftevis hvert andet år
                      b.  bestyrelses suppleanter for 1 år
                      c.  revisorer skiftevis hvert andet år
                      d.  revisor suppleanter for 1 år
 6.  Eventuelt

4.9 De på mødet behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal.
Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.
4.10 Over det på delegeretmødet besluttede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten.

5 BESTYRELSE
5.1 Bestyrelsen sammensættes som følger:
5.1.1 7 (3-12) medlemmer valgt på delegeretmødet for to år. Der afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer, idet afgangen for det første år afgøres ved lodtrækning.
5.1.2 Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, er det for resten af det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.
5.1.3 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.
5.1.4 Selskabets medarbejdere kan ikke indvælges i en afdelingsbestyrelse.
5.1.5 På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær og fordeler i øvrigt arbejdet blandt sine medlemmer. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden konstituerer bestyrelsen sig igen. Hvert år aftaler bestyrelsen hvem der skal være delegeret til Repræsentantskabsmødet.

6 BESTYRELSENS VIRKSOMHED
6.1 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen fremsætter begæring herom.
6.2 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet.
6.3 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
6.4 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der rundsendes til samtlige medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet.
6.5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
6.6 Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.
6.7 Afdelingen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af hele bestyrelsen.
6.8 Regnskabet følger kalenderåret.

7 ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING
7.1 Forslag om ændringer af afdelingens vedtægter eller om afdelingens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsorden for et delegeretmøde og skal for at få gyldighed vedtages på delegeretmødet med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer.

8  IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER
8.1 Vedtægterne erstatter vedtægter  fra 11. marts 2009
 

Således vedtaget på delegeretmødet i Haveselskabet Nordvestjylland afdeling den  27.02.2012


Som dirigent

Anders Graversen

Udskriv printvenlig version her
Nordvestjylland Afdeling v/ Thorvald Jensen, Tlf. 97 10 18 51, E-mail:thorvald@fibermail.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net